Kacang Panjang

Kategori

Dgw - Dangke 40 Wp
Bahan Aktif:  metomil : 40 %

Rp 1  

Dgw - Demolish 18 Ec
Bahan Aktif:  abamektin (abamectin) : 18 g/l

Rp 1  

Petro - Kanon 400 Ec
Bahan Aktif:  dimetoat (dimethoate) : 400 g/l

Rp 1  

Agricon - Spontan 400 Sl
Bahan Aktif:  dimehipo (dimehypo) : 400 g/l

Rp 1  

Mahakam - Promolish 36 Ec
Bahan Aktif:  Abamektin 36g/l

Rp 1  

Bayer - Rumpas 120 Ew
Bahan Aktif:  fenoksaprop-p-etil (fenoxaprop-P-ethyl) : 120 g/l

Rp 1  

Bayer - Nativo 75 Wg
Bahan Aktif:  tebukonazol (tebuconazole) : 50 % trifloksistrobin (trifloksistrobin) : 25 %

Rp 1  

Bayer - Gaucho 350 Fs
Bahan Aktif:  imidakloprid (imidacloprid) : 350 g/l

Rp 1  

Bayer - Confidor 5 Wp
Bahan Aktif:  imidakloprid (imidacloprid) : 5 %

Rp 1  

Bayer - Antracol 70 Wp
Bahan Aktif:  propineb : 70 %

Rp 1  

Syngenta - Matador 25 Ec
Bahan Aktif:  lamda sihalotrin (lambda cyhalothrin) : 25 g/l

Rp 1  

Syngenta - Curacron 500 Ec
Bahan Aktif:  profenofos : 500 g/l

Rp 1